Algemene Voorwaarden Kattenoppas

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 Happy Cats Huizen: de verzorger van “Happy Cats Huizen” die het huisdier op het woonadres verzorgt.

1.2 Klant: de persoon die het contract heeft afgesloten.

1.3 Huisdier: het huisdier van de klant waar de overeenkomst voor afgesloten is.

1.4 Opdrachtovereenkomst: overeenkomst tussen Happy Cats Huizen en de klant, waarin Happy Cats Huizen zich verplicht het huisdier gedurende bepaalde tijd te verzorgen tegen een vooraf overeengekomen bedrag.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Op de opdrachtovereenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 3. Rechten en plichten Happy Cats Huizen

3.1 Happy Cats Huizen verplicht zich om op basis van de gegeven opdracht gedurende de overeengekomen periode de afgesproken diensten te verlenen.

3.2 Happy Cats Huizen zal zoveel mogelijk rekening houden met persoonlijke wensen van de klant t.a.v. de verzorging van het huisdier en de extra diensten die door de Happy Cats Huizen aangeboden worden.

3.3 Happy Cats Huizen verplicht zich tot het zorgvuldig verzorgen en voeden van het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.

3.4 In geval van ziekte of verhindering van Happy Cats Huizen zal tijdens uw afwezigheid een passende vervanger worden geregeld.

3.5 Happy Cats Huizen is gerechtigd om de opdrachtovereenkomst te verbreken als blijkt dat de klant algemene voorwaarden niet of onvoldoende naleeft. Happy Cats Huizen zal dit niet eerder doen dan nadat is zekergesteld dat het huisdier hiervan geen schade ondervindt.

3.6 Over de periode dat het huisdier verzorgd wordt door Happy Cats Huizen is de klant de prijs per dag verschuldigd zoals overeengekomen in de opdrachtovereenkomst.

3.7 Happy Cats Huizen heeft te allen tijde het recht de algemene voorwaarden en prijsopgaven te veranderen.

3.8 Happy Cats Huizen is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het achterhouden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie door de klant m.b.t. het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.

3.9 De Happy Cats Huizen is verplicht er op toe te zien dat onbevoegden geen toegang hebben tot de woning van de klant. Happy Cats Huizen is niet aansprakelijk voor geleden schade door de klant als gevolg van het zich door onbevoegden toegang verschaffen tot de woning mits kan worden aangetoond dat dit een gevolg was van het niet of in onvoldoende mate nakomen van de afspraken hieromtrent.

Artikel 4. Rechten en plichten van de klant

4.1 De klant is verplicht alle gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde verzorging van het huisdier tijdens de overeengekomen periode te vermelden op het opdrachtformulier.

4.2 De klant is verplicht Happy Cats Huizen voldoende voeding en verzorgingsmateriaal te verschaffen voor de gehele periode dat Happy Cats Huizen de verzorging uitvoert. Indien er een tekort ontstaat zal Happy Cats Huizen hetzelfde (of een vergelijkbaar) product aanvullen. De kostprijs van dit product en de extra arbeidstijd die het aanvullen heeft gekost zal doorberekend worden aan de de klant.

4.3 De klant dient ervoor te zorgen dat Happy Cats Huizen toegang heeft tot de verzorg/verblijfplaats van het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.

4.4 De te verzorgen dieren mogen geen besmettingsgevaar opleveren voor andere dieren die Happy Cats Huizen verzorgt; dieren dienen dus te zijn ontwormd, ontvlooid en ingeënt.

4.5 Katten die naar buiten mogen dienen te zijn voorzien van een chip.

4.6 Het einde van de verzorgingsperiode is pas definitief wanneer de klant zijn thuiskomst aan Happy Cats Huizen heeft doorgegeven.

4.7 De opdracht wordt geacht geheel correct te zijn uitgevoerd. Indien dit niet het geval is, dient de de klant dit binnen 14 dagen kenbaar te maken bij Happy Cats Huizen.

Artikel 5. Inschrijving

5.1 Het intakegesprek is gratis en geheel vrijblijvend.

5.2 De relevante gegevens worden vastgelegd op het inschrijfformulier. Bij inschrijving wordt het inschrijfformulier door de klant ingevuld en ondertekend. Dit dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te worden. De klant verklaart hiermee tevens kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden.

5.3 De afspraken die m.b.t. de opdracht zijn gemaakt zullen worden vastgelegd in een opdrachtovereenkomst; de klant ontvangt een kopie exemplaar hiervan.

Artikel 6. Betaling

6.1 Facturering vindt plaats na geleverde diensten via email.

6.2 Het verschuldigde bedrag dient binnen 2 weken in het bezit te zijn van Happy Cats Huizen.

6.3 Opdrachten kunnen te allen tijde kostenloos geannuleerd worden. Alleen daadwerkelijk geleverde diensten worden in rekening gebracht.

Artikel 7. Noodsituaties

7.1 Happy Cats Huizen verplicht zich in geval van een onvoorziene omstandigheid de klant z.s.m. op de hoogte te brengen via de op het inschrijfformulier vermelde contactgegevens en/of persoon.

7.2 Door het tekenen van de opdrachtovereenkomst machtigt de klant Happy Cats Huizen om in geval van ziekte van het huisdier (of een redelijk vermoeden van ziekte) tijdens de duur van de opdracht, op kosten van de de klant, een dierenarts te consulteren en andere maatregelen te nemen die Happy Cats Huizen noodzakelijk acht.

7.3 Happy Cats Huizen is niet aansprakelijk voor ziekte, vermissing of verwonding van uw huisdier, of schade aan uw eigendommen door derden, tenzij sprake is van aantoonbaar verwijtbaar gedrag.

Artikel 8. Privacy

8.1 Happy Cats Huizen gaat zorgvuldig om met uw privacy. Uw naam, adres of vakantieperiode zullen nooit worden genoemd op de website of sociale media.

8.2 Alleen met uw toestemming zullen foto’s van uw kat worden gepubliceerd op internet.

8.3 Uw sleutels worden voorzien van de adresgegevens van Happy Cats Huizen en de naam van de kat(ten).

8.4 Uw gegevens worden uitsluitend door Happy Cats Huizen gebruikt en nooit aan derden verstrekt.

8.5 De verzorger is niet herkenbaar als kattenoppas.

Artikel 9. Geschillen en toepasselijk recht

9.1 Op de opdrachtovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Opgesteld te Huizen, 10 mei 2015